By: anzvietnam | February 21, 2016

Hỏi: Làm thế nào để tôi thay đổi các thông tin về tài khoản của mình?

Đáp: Trong hầu hết trường hợp, vui lòng liên hệ Dịch Vụ Thẻ ANZ 24/7 tại1900 1276. uy nhiên, đối với những thay đổi yêu cầu chữ ký của bạn, vui lòng đến chi nhánh ANZ gần nhất để thực hiện việc thay đổi này.