By: anzvietnam | February 21, 2016

Thẻ Tín Dụng ANZ

Hỏi: Làm thế nào để đóng thẻ tín dụng của tôi?

Đáp: Vui lòng đến một chi nhánh của ANZ để đóng thẻ. Bạn cần phải thanh toán toàn bộ dư nợ trong tài khoản thẻ của bạn.

Hỏi: Tôi có thể giữ lại thẻ sau khi đã đóng tài khoản không?

Đáp: No. Không. Thẻ của bạn sẽ phải trả lại cho Ngân hàng ANZ khi bạn đóng tài khoản thẻ của mình.

Hỏi: ANZ có quyền khấu trừ tiền từ tài khoản tiền gửi của tôi mở tại ANZ để thanh toán số dư nợ tài khoản thẻ của tôi không?

Đáp: Theo Các Điều khoản và Điều kiện Thẻ Tín Dụng ANZ liên quan tới việc sử dụng Thẻ, ngân hàng phát hành thẻ có thể khấu trừ bất kỳ tài khoản tiền gửi nào của bạn mở tại ANZ để thanh toán cho dư nợ chưa thanh toán của bạn.

Comments:

Be the first to comment ...

Post a Comment